افکار جوانان

افکار جوانان (مدرن)

اعلامیه حزب کنگره ملی افغانستان در پیوند به اعتراضات بعضی از حلقات در باره درج نشدن هویت قومی درتذکر


به نام خداوند جان و خرد

اعلامیهٔ حزب کنگرهٔ ملی افغانستان
در پیوند به اعتراضات بعضی از حلقات در باره درج نشدن هویت قومی در شناسنامه‌ها
افغانستان کشوریست که با پیچیده‌گی‌های قومی، زبانی، مذهبی و... از زمان بنیادگذاری این جغرافیای سیاسی ادامه حیات داده است، و این پیچیده‌گی‌ها، گاهی با کشمکش‌ها و نابسامانی‌ها در مناسبت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دلیل نگاه تک محوری حکومت‌های گذشته رو برو بوده و این فرهنگ نامیمون وغیرعقلانی امروزه در ذهن و فکر آدمیان این سرزمین حک شده است که هر باشنده‌ای این کشور بنابرهمان دید قبیله‌ای و عشیره‌اش هویت خویش را تعریف می‌کند و نگاه‌های تک بعدی و تک محوری را که حاصل سیاست گذاری‌های بی‌پایه حکومت‌های قومی و قبیله‌ای در تاریخ معاصر کشور ما بوده، و خلق‌های این سرزمین با چنین ذهنی و روانی پروش یافته‌اند، که این دید قومی و فاشیستی در حکومت‌ها و سیاست‌های قبیله‌ای روند شهروندی و حقوق شهروندی را به یغما برده و حکومت‌ها درواقع بانی سیاست‌های فاشیستی و قومی بر اساس تفکر عشیره‌ای خویش بوده‌اند که این سیاست گذاری‌های غیر عقلانی و غیر انسانی امروزه دامن گیر جامعه ما شده است. و هرازگاهی که گروهی قومی و یا زبانی برای برتابیدن هویت قومی و زبانی شان در جامعه سر بلند کرده‌اند، یا با خشونت پاسخ یافته‌اند و یا هم برچسب‌های گونه گونی به آن‌ها زده شده است که این برخورد، متاسفانه پیش از آنکه خرد و خردمندی را با خویش حمل کند، بار سنگین جهالت و تاریک ذهنی را به دوش می‌کشد که این جهالت گرایی ما را به یک عقب گرد سیاسی کشانده است که امروزه ما شاهد آن در اصلی ترین مرکز قانون گذاری و جای نماینده گان ملت خویش بودیم.
بنابراین، حزب کنگرهٔ ملی افغانستان، که یکی از احزاب مترقی و پیشرو در زمینه سیاست گذاری‌های ملی از اوایل دهه هشتاد به این سو در فضای سیاسی کشور با طرح حل عادلانهٔ مسالهٔ ملی و سیاست گذاری‌های ملی و حل تضادهای قومی و زبانی زیر مجموعه‌ای‌‌ همان مساله ملی گام‌های مستحکمی را نهاد است و مدام به حل این مسایل در چارچوب یک نظام دموکراتیک فدرال که همه اقوام کشور بتوانند، هویت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و... خویش دریابند تاکید کرده و براین امر همیشه پافشاری نموده است.
کنگرهٔ ملی، با طرح‌های خردمندانه و انسان محور، همیشه در خط مقدم مسایل ملی بوده و پیوسته بر حل این مناسبت‌ها در چارچوب یک نظام انسانی و عادلانه پافشاری کرده و پیوسته تاکید بر حل مناسبت‌های تباری بر اساس اصل حق شهروندی و حقوق انسانی تاکید کرده و این اصل در سرلوحه مبارزات ملی گرایانهٔ کنگرهٔ ملی قرار دارد. براین پایه، شهروندان کشور حق دارند که بر اساس مناسبت‌های قومی، زبانی، فرهنگی و... خویش در کشور زیست نمایند و هیچ گروه قومی و زبانی و فرهنگی، برتری بر گروهی دیگری ندارد و همه گان براساس‌‌ همان تعلقات قومی خویش در این جغرافیا تعریف می‌شوند. براین پایه کنگرهٔ ملی حرکت‌های غیر خردمندانه‌ای بعضی از حلقات تمامیت خواه و فاشیزم را که در روزهای پسین نسبت به درج نشدن هویت‌های قومی در شناسنامه، محکوم نموده و از همین جا بیان می‌دارد که دیگر هیچ گروهی نمی‌تواند بر اساس تعلقات خاص قومی و عشیره‌ای خویش بر مردمان این کشور حکم رانی کند و بر خلق‌های این میهن سروری نمایید، زمان سیاست‌های استبدادی و حکومت‌های مطلقه به پایان رسیده است.
بنابراین، کنگرهٔ ملی باورمند به این است که:
۱- تا زمانی که مناسبت‌های ملی (زبانی، قومی، مذهبی و...) به گونهٔ واقعی‌اش حل نگردد، نمی‌توان به ثابت پایه دار در این کشور دست یافت، و گره حل این مسایل در تقسیم قدرت سیاسی در چارچوب نظام دموکراتیک فدرال است که بایست صلاحیت‌های حکومت مرکزی را کم کرده و قدرت را مردمی ساخت.
۲- افغانستان زیست‌گاه همه‌ای اقوام کشور است، و این کشور با پاره‌های قومی مانند: تاجیک‌ها، پشتون‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، بلوچ‌ها، پشه‌ای‌ها، ترکمن‌ها، ایماق‌ها، هندو‌ها و... تعریف شده است، و این اقوام، ساکنین اصلی این کشور می‌باشند و هیچ قومی بر دیگری برتری ندارد. پس بایست هویت‌های این تیره‌های قومی درج شناسنامه گردد، تا از این رهگذر بتوانیم بر هویت‌های قومی کشورمان آگاهی حاصل نماییم.
۳- کنگرهٔ ملی از اصل برابری شهروندی و تساوی حقوق شهروندان دفاع نموده و هر گونه حرکت فاشیستی و شوونیستی را که به حذف هویت دیگری باشد محکوم می‌کند و پیوسته به سیاست گذاری‌های ملی تاکید کرده است.
با مهر
هیئت رهبری کنگرهٔ ملی افغانستان
۱۲ام قوس/ آذر۱۳۹۲ خورشیدی

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 22:7  توسط احمد رویید واحدی روی  |